Privacy

Privacybeleid Praud B.V.

Algemene Voorwaarden Praud B.V.

Op de dienstverlening van Praud B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van de NBA van toepassing. (zie bijgaand link) http://www.nba.nl/Voor-leden/Diensten/Model-algemene-voorwaarden/

Praud B.V. is aangesloten bij de NBA. Dat is niet alleen een bevestiging van onze up-to-date vakkennis, maar biedt u ook zekerheid. Mocht u, om wat voor reden ook, ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan staat deze organisatie garant voor een onafhankelijke klachtenprocedure.
(zie bijgaande link) http://www.nba.nl/Over-de-NBA/Contact/Klacht-over-een-accountant/

http://www.nba.nl/Documents/Klacht-%20en%20tuchtrecht/Klachtenformulier-klachtencie-NBA-feb13.doc

 

 

Privacybeleid Praud B.V.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-09-2020

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Praud B.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Praud B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Praud B.V. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Wie is Praud B.V.?

Praud B.V. is een groep besloten vennootschappen, gevestigd en kantoorhoudende te Ruurlo ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de nummers 80230008, 64829901, 09165546.

 

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Praud B.V.?

Gebruik van onze diensten

Op de website van Praud B.V. kunt u bekijken welke diensten Praud B.V. aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • BSN nummer

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm
 • bedrijfsnaam
 • RSIN nummer
 • factuuradres
 • postcode en plaats
 • e-mailadres

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken
 • Om gebruik van de diensten van Praud B.V. aan u te factureren;De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Praud B.V.
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Praud B.V. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Praud B.V. rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Praud B.V. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Praud B.V. dat aan u laten weten. Ook kan Praud B.V. u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Praud B.V. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar Praud B.V.. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Praud B.V. stuurt door middel van een afmeldlink.

 

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Praud B.V. in verband met de diensten van
Praud B.V., dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Praud B.V. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Praud B.V. en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Praud B.V. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden
verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Praud B.V.. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Praud B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Praud B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Praud B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Praud B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Praud B.V. worden verwerkt.

Praud B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

4. Hoelang bewaart Praud B.V. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7-10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Praud B.V. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Praud B.V. de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Praud B.V. of die van een derde partij. Praud B.V. maakt gebruik van servers van Microsoft middels de applicatie Office 365.

 

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Praud B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor meer informatie over hoe Praud B.V. deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Erwin Mulders.

 

7. Cookies

Via deze website kan Praud B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Praud B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@praud.nl.
Praud B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Erwin Mulders op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Praud B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Praud B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Praud B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@praud.nl.

 

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Praud B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de beroepsverenging waar Praud B.V. is aangesloten.

 

11. Vragen en feedback

Praud B.V. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Erwin Mulders via info@praud.nl of een brief sturen een naar Postbus 108, 7260 AC Ruurlo.